Terms Of Service

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden PR hosting
 
Nieuwste publicatie op 9-10-2018
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van PR hosting,
gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
71922539 (hierna: “PR hosting”) ter zake van Diensten en maken - evenals de
verwerkersovereenkomst - integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen PR hosting en
haar wederpartij (hierna: “Klant”).
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze
Algemene Voorwaarden zijn voor PR hosting alleen bindend indien en voor zover deze door PR
hosting uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
 
Artikel 1. Contractsluiting
1.1 Klant kan vanaf de PR Hosting Website en andere daartoe opengestelde kanalen een selectie
aan Diensten (zoals webhosting, domeinnamen, online software) aanvragen. De Overeenkomst
ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van
PR Hosting met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag.
1.2 Indien Klant een consument is, heeft Klant gedurende een termijn van veertien dagen, gerekend
vanaf het moment van ontstaan van de Overeenkomst, om de Overeenkomst schriftelijk en
kosteloos te ontbinden.
1.3 De Overeenkomst omvat de geselecteerde Diensten alsook de later door Klant daaraan
toegevoegde Diensten. Op bepaalde Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
Deze worden bij het aanvraagproces apart gemeld. Aanvullende voorwaarden prevaleren boven deze
algemene voorwaarden.
1.4 Bepaalde Diensten worden door derden geleverd aan Klant. Dit zal apart worden aangegeven in
het aanvraagproces. PR Hosting treedt daarbij op als bemiddelaar en is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van deze Diensten, ook niet indien zij vergoedingen voor deze Diensten incasseert. Klant
dient akkoord te gaan met de voorwaarden van de derde in kwestie om deze Diensten af te nemen.
 
Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
2.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst en indien van toepassing ontvangst van de
verschuldigde betaling zal PR Hosting deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende
zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat
redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk
te maken, zoals het verschaffen en up-to-date houden van gegevens.
2.2 PR Hosting zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van
Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant
hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. PR Hosting biedt echter geen garanties over kwaliteit
of beschikbaarheid.
 
2.3 PR Hosting maakt periodiek back-ups van servers en hostingpakketten en bewaart deze in ieder
geval gedurende vijf dagen. Hiervan uitgezonderd zijn e-maildiensten en Unmanaged VPS-pakketten.
Daarvan maakt PR Hosting geen back-ups, Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van
reservekopieën van deze data.
2.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft PR Hosting
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2.5 PR Hosting zal Klant toegang tot een account verschaffen waarmee Klant de Diensten kan
beheren naar eigen inzicht. Iedere actie die middels het account van Klant plaatsvindt, wordt geacht
onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of
redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, is Klant
verplicht dit zo spoedig mogelijk aan PR Hosting te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
2.6 PR Hosting zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op
afstand per e-mail en chat, tijdens reguliere kantooruren.
 
Artikel 3. Gedragsregels en notice/takedown
3.1 Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant
of PR Hosting van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de
rechten van anderen.
3.2 Het is door PR Hosting verboden om met gebruikmaking van de Diensten informatie aan te
bieden of te verspreiden die:
  • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij criminele activiteiten;
  • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren;
  • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat
  • onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
  • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
  • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
Bij overtreding zal hiervoor zover nodig ook politie worden ingeschakeld
3.3 Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te
brengen aan systemen of netwerken van PR Hosting of overige klanten. Het is Klant verboden
processen of programma's, al dan niet via de systemen van PR Hosting, op te starten waarvan Klant
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks PR Hosting, haar klanten of internetgebruikers
hindert of schade toebrengt.
3.4 Het gebruik van de Diensten door Klant dient niet structureel overmatig te zijn ten opzichte van
het gemiddeld gebruik door andere klanten van PR Hosting. Indien dit wel het geval blijkt, zal PR
Hosting met Klant in overleg treden voor een passende oplossing, zoals een vergoeding voor het
overmatige of een limiet op de betreffende Dienst(en).
3.5 Indien naar het oordeel van PR Hosting hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het
functioneren van de computersystemen of het netwerk van PR Hosting of derden en/of van de
dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere
gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans
 
en vergelijkbare software, is PR Hosting gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs
nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. PR Hosting mag de kosten die
redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant, indien
Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt van de oorzaak.
3.6 Wanneer PR Hosting een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf
constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal PR Hosting Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen
van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna PR Hosting zal
besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van PR
Hosting heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of PR Hosting meent dat de overtreding
onmiskenbaar is, hoeft PR Hosting de klacht niet door te sturen.
3.7 Als PR Hosting van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het
betreffende materiaal blokkeren en/of de betreffende Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten,
echter zonder dit definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval PR
Hosting een backup zal maken). PR Hosting zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van
genomen maatregelen.
3.8 PR Hosting is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
Voorts is PR Hosting gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te
geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten, doch alleen als de wet of
een daartoe bevoegde instantie haar daartoe verplicht.
3.9 Hoewel PR Hosting ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden
na klachten over Klant, is PR Hosting nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van
maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 
Artikel 4. Aanvraag van domeinnamen, SSL-certificaten of IP-adressen
4.1 De verlening van Diensten ten aanzien van aanvraag, toekenning, verhuizing en eventueel
gebruik van een domeinnaam, SSL-certificaat of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan
de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting
Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen.
4.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren of de aanvraag of verhuizing geslaagd en
correct uitgevoerd is. PR Hosting is niet verantwoordelijk voor gemaakte spelfouten in
domeinnamen, noch is PR Hosting gehouden te verifiëren of Klant gerechtigd is de aanvraag of
verhuizing uit te voeren.
4.3 PR Hosting vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een
aanvraag ook wordt gehonoreerd. Klant kan uitsluitend uit een daartoe strekkende bevestiging het
feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
4.4 Klant gaat bij aanvraag van (een verhuizing van) een domeinnaam, SSL-certificaat of IP-adres
akkoord met de door de registrerende instanties gestelde voorwaarden daaromtrent. PR Hosting
mag deze voorwaarden naar Klant uitoefenen in de plaats van deze instanties. Instanties kunnen
deze voorwaarden wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van Klant zich hierover te informeren.
 
4.5 PR Hosting heeft het recht een domeinnaam van Klant ontoegankelijk of onbruikbaar te maken,
dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de
nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en
uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke in
gebrekestelling.
4.6 Zolang Klant geen redirect instelt voor zijn domeinnaam heeft PR Hosting het recht een eigen
redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de webpagina. Klant heeft de
gelegenheid deze redirect of advertenties uit te schakelen.
 
Artikel 5. E-maildiensten
5.1 Indien als Dienst afgenomen zal PR Hosting het verzenden, opslaan en ontvangen van e-mail
voor Klant faciliteren.
5.2 PR Hosting is gerechtigd spamfilters te voeren en naar eigen inzicht te configureren. Geen
aansprakelijkheid wordt aanvaard voor niet ontvangen of niet verstuurde berichten.
5.3 Indien Klant commerciële, charitatieve of ideële berichten verstuurt, dient hij ervoor te zorgen
dat de inhoud en opmaak van de berichten voldoet aan alle wettelijke eisen rondom elektronische
communicatie, waaronder mede begrepen vermelding van zijn identiteit, contactgegevens en
afmeldmogelijkheden en een expliciete, prominente vermelding van de Opdrachtgever als afzender
van de mail.
 
Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom
6.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door PR
Hosting ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, zoals websites en (web)applicaties,
software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of
communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen,
rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan,
berusten uitsluitend bij PR Hosting of diens licentiegevers.
6.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene
Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het
overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt
uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo'n recht op uitdrukkelijke wijze
te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien
expliciet overeengekomen.
6.3 Tenzij als, en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige
aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel
eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen
omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
 
Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
7.1 PR Hosting zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. PR Hosting mag
daarbij elektronische digitale facturen uitreiken. PR Hosting heeft het recht om periodiek
verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
7.2 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij expliciet anders is
overeengekomen.
7.3 Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch
in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. PR Hosting is alsdan gerechtigd
zonder nadere mededeling levering van Diensten op te schorten.
7.4 Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd, of 2% per maand als dat hoger is;
Klant is binnen de wettelijke grenzen administratiekosten verschuldigd voor de vervolgstappen;
Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de
kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
De voor Klant gehoste websites en andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing
ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 PR Hosting is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet
aansprakelijk met uitzondering van in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij
vermelde limieten.
8.2 De totale aansprakelijkheid van PR Hosting voor schade geleden door Klant als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming door PR Hosting van zijn verplichtingen onder de
Overeenkomst, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt
tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant voor de Diensten geleverd in de laatste drie (3)
maanden heeft betaald.
8.3 De aansprakelijkheid van PR Hosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant PR Hosting onverwijld en deugdelijk schriftelijk in
gebreke stelt en PR Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen
te kort blijft schieten.
8.4 PR Hosting is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:
a) enige schade geleden door maatregelen die PR Hosting in goed vertrouwen heeft genomen,
maar waarvan toch is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd;
b) schade uit onbeschikbaarheid van de Diensten, verloren gegevens en doorbreking van technische
of organisatorische beveiligingsmaatregelen, en
c) indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
 
8.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen als en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van PR Hosting,
zulks te bewijzen door Klant.
8.6 Klant is richting naar PR Hosting aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare
fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart PR Hosting tegen aanspraken over het bij de
gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de
gedragsregels in artikel 3. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen
werknemers van Klant zijn, maar de Diensten toch onder de verantwoordelijkheid of met
toestemming van Klant hebben gebruikt.
 
Artikel 9. Overmacht
9.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden als een
omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet
reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
9.2 Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke
infrastructuur die normaliter voor PR Hosting beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten
van afhankelijk is, maar waarover PR Hosting geen feitelijke macht of contractuele
nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en
alle netwerken in het internet waar PR Hosting geen contract mee heeft gesloten; storingen in
infrastructuur en/of Diensten van PR Hosting die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit,
bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of
systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van PR Hosting, die PR Hosting
niet kon voorzien en waar PR Hosting diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen,
bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht;
Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het
gebruik heeft voorgeschreven; overheidsmaatregelen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen
en binnenlandse onlusten.
9.3 Als een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de
overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen al op grond van de overeenkomst gepresteerd is,
wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets
verschuldigd zullen zijn.
 
Artikel 10. Geheimhouding
10.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan
elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als
vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de
informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun
werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
10.2 PR Hosting zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de
systemen van PR Hosting, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst
of PR Hosting daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat
 
geval zal PR Hosting zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken,
voor zover dit binnen zijn macht ligt.
10.3 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om
welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan
maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 
Artikel 11. Duur en opzegging
11.1 De duur van de Overeenkomst is een jaar, tenzij een Dienst voor een andere vaste periode is
aangegaan.
11.2 Voor het beëindigen van de Overeenkomst geldt een opzegtermijn van één maand. Bij gebreke
van tijdige opzegging wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de
eerste termijn. Indien Klant een consument is, wordt actief verlengd met de door Klant uitdrukkelijk
gekozen termijn.
11.3 PR Hosting mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten
minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
a) Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
b) Het faillissement van Klant is aangevraagd;
c) Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
d) De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd;
e) Klant verliest de vrije beschikkingsmacht over haar vermogen;
f) Klant wordt onder curatele/bewind voering gesteld.
11.4 Als PR Hosting de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit
de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn
opgeschort.
11.5 Als de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van PR Hosting op
Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds
gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot
ongedaan making.
11.6 Bij tussentijdse opzegging wordt restitutie van vooruitbetaalde bedragen verricht conform het
gepubliceerde restitutiebeleid ten tijde van opzegging. Volledige restitutie wordt verleend in het
geval bedoeld in artikel 1.2.
11.7 In geval van wanprestatie geeft PR Hosting klant een redelijke termijn (zulks ter bepaling aan
PR Hosting) om alsnog aan de Overeenkomst te voldoen. Geeft klant binnen genoemde termijn nog
geen uitvoering aan de Overeenkomst, dan heeft PR Hosting het recht de Overeenkomst per direct
te ontbinden.
11.8 Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag PR
Hosting het Account van Klant onmiddellijk opheffen en zal PR Hosting de voor Klant opgeslagen
gegevens zo snel mogelijk wissen. PR Hosting is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie
van deze gegevens te verschaffen.
 
Artikel 12. Wijziging voorwaarden en prijzen
12.1 PR Hosting behoudt zich het recht voor op ieder moment de prijzen, de Diensten en deze
Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al
gesloten overeenkomsten.
12.2 Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee weken na bekend
daarmee te zijn geworden schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan PR Hosting. PR Hosting kan
daarop de wijziging heroverwegen. Als PR Hosting daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant binnen
zeven dagen nadien de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 
Artikel 13. Klachtenprocedure
13.1 Eventuele klachten over de dienstverlening van PR Hosting kan Klant kenbaar maken bij PR
Hosting via de reguliere kanalen voor klantenondersteuning.
13.2 Als de klacht naar mening van Klant niet afdoende wordt opgelost, heeft Klant mogelijkheid een
e-mail te sturen naar klacht@prhosting.nl onder vermelding van klantnummer en uitgebreide
beschrijving van de klacht.
13.3 Mocht Klant niet tevreden zijn met de uitkomst van de afhandeling van de e-mail zoals bedoeld
in 13.2 dan kan Klant de klacht escaleren naar de eindverantwoordelijke voor klantenondersteuning.
13.4 Indien PR Hosting de klacht van Klant binnen onderhavige klachtenprocedure van PR Hosting
naar mening van Klant onvoldoende hebben opgelost, dan kan Klant zich wenden tot het Europees
ODR platform.
 
Artikel 14. Overige bepalingen
14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin PR Hosting gevestigd is.
14.3 Als enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
14.4 Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de PR Hosting Website zijn onder
voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website
en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.